SP3POW

Nawigacja

Ostatnie artykuły

9. Konferencja ARISS...
Dzień kosmonautyki -...
Krasnal podróżnik SP...
8. Konferencja ARISS...
Dyplom "Setna roczni...

Dyplomy wydawane przez klub

Warto odwiedzić

Propagacja


Pogoda w Ostrowie


Prognoza 60 h
Prognoza 84 h

Aktualnie online

Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 31
Najnowszy użytkownik: WojtekMaru

Logowanie

Zaloguj mnie/zarejestruj

Statystyki


stat4u

Regulamin obowiązujący 2011-02.02.2020

Regulamin
Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców
SP3POW

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Nazwa Klubu: Ostrowski Klub Krótkofalowców.
2. Znak wywoławczy Klubu: SP3POW.
3. Klub działa w ramach i w oparciu o Statut Polskiego Związku Krótkofalowców.
4. Klub zrzesza radioamatorów, zainteresowanych wykorzystaniem fal radiowych i działających w sposób przewidziany dla służby radioamatorskiej.
5. Teren działania Klubu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Działalność Klubu opiera się na dobrowolnej pracy społecznej.
7. Działalnością klubu zarządzają Operatorzy Odpowiedzialni Stacji Klubowej wskazani w pozwoleniu radiowym. Jeden z Operatorów pełni funkcję Kierownika Klubu. Operator Odpowiedzialny musi być członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców.
8. Kierownik Klubu i Operatorzy Odpowiedzialni reprezentują Klub na zewnątrz.

 

§2 Cele działalności

1. Integracja środowisk krótkofalarskich regionu i całej Polski.
2. Wymiana doświadczeń i informacji, aktywna praca operatorska na pasmach amatorskich oraz praca w zawodach krajowych i międzynarodowych pod przyznanym znakiem wywoławczym.
3. Propagowanie w kontaktach radiowych i osobistych, miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego i regionu.
4. Wymiana kart QSL za przeprowadzenie łączności.
5. Klub realizuje swoje cele przez:
  a) Zrzeszanie osób fizycznych zainteresowanych pracą na pasmach amatorskich.
  b) Organizację i prowadzenie szkoleń, spotkań, wypraw i innych aktywności z zakresu pracy i tematyki podejmowanej przez Klub.
  c) Reprezentowanie i obronę interesów członków Klubu wobec władz i innych organizacji.
  d) Współpracę z klubami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zainteresowaniach.
  e) Instalowanie i obsługę amatorskich urządzeń radiowych.
  f) Gromadzenie środków i gospodarowanie nimi zgodnie z celami Klubu.
  g) Współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie obejmującym działalność Klubu, w szczególności w tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych.

 

§3 Członkostwo

1. Członkostwo Klubu może mieć postać:
  a) Operator:
    - posiada ważne pozwolenie radiowe;
    - osoba której wiedza i umiejętności operatorskie pozwalają na samodzielną pracę na stacji klubowej, oraz na prowadzenie szkoleń i nadzór nad pozostałymi członkami klubu;
    - członek Klubu, osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która poprzez swoje aktywne uczestnictwo w pracach na rzecz Klubu, uzyska rekomendację Operatorów Odpowiedzialnych;
    - operator posiada status członka zwyczajnego Klubu.
  b) Członek
    - posiada ważne pozwolenie radiowe lub licencję nasłuchowca;
    - czynnie wspiera działalność Klubu własną pracą, pomocą organizacyjną lub prawną;
    - członkostwo nadaje kierownictwo Klubu, na wniosek zainteresowanego, lub za zgodą zainteresowanego, poprzez zaproszenie do członkostwa wystosowanego przez Klub.
  c) Członek Honorowy
    - osoba fizyczna lub prawna która poprzez swoje działania lub wsparcie, w sposób wyjątkowy zasłużyła się dla Klubu;
    - osoba fizyczna lub prawna, zasłużona dla propagowania idei radioamatorskiej;
    - członkostwo honorowe zostaje nadane jednomyślnie w głosowaniu jawnym członków Klubu, obecnych na zebraniu podczas którego jest rozpatrywany wniosek.
  d) Sympatyk
    - osoba która identyfikuje się z Klubem i w miarę swoich możliwości wspiera jego działalność;
    -
osoba która przygotowuje się do zdania egzaminu, poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Klub;
    - status Sympatyka Klubu nadaje kierownictwo Klubu, na wniosek zainteresowanego
.
2. Obowiązki członków Klubu:
   a) godnie reprezentować Klub w działalności krótkofalarskiej i poza nią;
   b) w miarę swoich możliwości czynnie współuczestniczyć w działalności i na rzecz dobra Klubu, wnosząc własną pracę i/lub inne zasoby w ich realizację;
   c) dbać o sprzęt, wyposażenie i pomieszczenie klubowe.
3. Prawa członków Klubu:
  a) uczestniczyć w spotkaniach, pracach i akcjach prowadzonych przez Klub;
  b) brać udział we wszystkich formach aktywności Klubu i korzystać z jego dorobku wspólnego;
  c) korzystać z informacji, urządzeń i obsługi organizacyjnej Klubu, na zasadach określonych w regulaminie;
  d) kształtować Klub przez pracę na jego rzecz oraz realizację własnych inicjatyw;
  e) nosić barwy klubowe w postaci emblematów lub ubioru.
4. Członek Klubu zostanie skreślony z listy członkowskiej w przypadku:
  a) działania przynoszącego szkodę Klubowi;
  b) naruszenia ogólnie przyjętych zasad dobrego współżycia;
  c) nieetycznego zachowania lub naruszenia Kodeksu Krótkofalowca;
  d) nieopłacenia składki klubowej;
  e) rezygnacji na piśmie z członkostwa w Klubie
  f) braku kontaktu z klubem w okresie roku kalendarzowego.
  Decyzję w tej sprawie, w głosowaniu w trybie niejawnym, podejmują Operatorzy Klubu.

 

§4 Finanse

1. Majątek Klubu stanowią składki członkowskie.
2. Wysokość i termin opłacania składek są regulowane osobnym rozporządzeniem.
3. Majątek Klubu może służyć jedynie do realizacji celów regulaminowych.
4. Majątek Klubu stanowi własność członków Klubu i w przypadku rozwiązania Klubu podzielony zostanie po równo na każdego członka zwyczajnego Klubu bez względu na okres przynależności czy też pełnioną funkcję.
5. Nie stanowią majątku Klubu nieruchomości lub ruchomości będące własnością członków Klubu lub osób trzecich użyczone czasowo na potrzeby działalności Klubu.
6. Klub może być wspierany przez osoby fizyczne i prawne w drodze czasowego lub stałego użyczenia zasobów pozostających ich własnością, takich jak w szczególności pomieszczenie dla spotkań Klubu i jego wyposażenie, sprzęt radiokomunikacyjny, instalacje antenowe, itp.

 

§5 Dysponowanie znakiem klubowym i sprzętem

1. Znakiem klubowym SP3POW może posługiwać się:
  a) samodzielnie:
    - członek zwyczajny/operator
  b) w obecności i pod nadzorem operatora Klubu:
    - pozostali członkowie Klubu;
    - wszyscy chętni przeszkoleni w zakresie prowadzenie łączności.
2. Koordynatorem/dysponentem znaku klubowego w zakresie udostępniania go do pracy poszczególnym operatorom, jest kierownik stacji klubowej lub wyznaczony operator.
3. Ze sprzętu klubowego mogą korzystać wszyscy członkowie klubu, po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem stacji klubowej lub wyznaczonym operatorem:
    - operatorzy - samodzielnie;
    - pozostali członkowie - pod nadzorem operatora klubu.

 

§6 Postanowienia ogólne

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólne przepisy prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.