SP3POW

Nawigacja

Ostatnie artykuły

Stacja okolicznościo...
Festyn Kopernik '22 ...
Znak wywoławczy
Czym jest krótkofala...
9. Konferencja ARISS...

Dyplomy wydawane przez klub

Warto odwiedzić

Propagacja


Pogoda w Ostrowie


Prognoza 60 h
Prognoza 84 h

Aktualnie online

Gości online: 4

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 40
Najnowszy użytkownik: kwladek

Logowanie

Zaloguj mnie/zarejestruj

Statystyki


stat4u

Regulamin

Logo SP3POW

Regulamin
Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców
SP3POW

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Nazwa Klubu: Ostrowski Klub Krótkofalowców.
2. Znak wywoławczy Klubu: SP3POW.
3. Ostrowski Klub Krótkofalowców jest Terenowym Klubem Polskiego Związku Krótkofalowców, działającym w ramach i w oparciu o Statut Polskiego Związku Krótkofalowców.
4. Klub zrzesza radioamatorów, zainteresowanych wykorzystaniem fal radiowych i działających w sposób przewidziany dla służby radioamatorskiej.
5. Teren działania Klubu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Klub może używać własnych znaków graficznych, odznak, symboli i pieczęci.
7. Działalność Klubu opiera się na dobrowolnej pracy społecznej jego członków.
8. Działalnością klubu zarządzają Operatorzy Odpowiedzialni Stacji Klubowej wskazani w pozwoleniu radiowym. Jeden z nich pełni funkcję Kierownika Klubu. Operator Odpowiedzialny Stacji Klubowej musi być członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców.
9. Kierownik Klubu i Operatorzy Odpowiedzialni Stacji Klubowej reprezentują Klub na zewnątrz.

 

§2 Cele działalności

1. Integracja środowisk krótkofalarskich regionu i całej Polski.
2. Wymiana doświadczeń i informacji, aktywna praca operatorska na pasmach amatorskich oraz praca w zawodach krajowych i międzynarodowych, pod przyznanym znakiem wywoławczym.
3. Propagowanie w kontaktach radiowych i osobistych miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego i regionu.
4. Wymiana kart QSL za przeprowadzenie łączności.
5. Organizowanie szkoleń oraz innych aktywności popularyzujących krótkofalarstwo.
6. Klub realizuje swoje cele przez:
  a) Zrzeszanie osób fizycznych zainteresowanych pracą na pasmach amatorskich.
  b) Organizację i prowadzenie szkoleń, spotkań, wypraw i innych aktywności z zakresu pracy i tematyki podejmowanej przez Klub.
  c) Reprezentowanie i obronę interesów członków Klubu wobec władz i innych organizacji.
  d) Współpracę z klubami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zainteresowaniach.
  e) Instalowanie i obsługę amatorskich urządzeń radiowych.
  f) Gromadzenie środków i gospodarowanie nimi zgodnie z celami Klubu.
  g) Współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie obejmującym działalność Klubu, w szczególności tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych.

 

§3 Członkowie, ich prawa i obowiązki

1. Członkostwo Klubu:
  a) członek zwyczajny - może nim zostać osoba która:
    - posiada ważne pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej lub licencję nasłuchowca;
    - identyfikuje się z Klubem i czynnie wspiera działalność Klubu własną pracą, pomocą organizacyjną lub prawną;
  b) członek wspomagający - może nim zostać osoba która:
    - identyfikuje się z Klubem i w miarę swoich możliwości wspiera jego działalność;
  c) członek honorowy - może nim zostać osoba fizyczna lub prawna która:
    - poprzez swoje działania lub wsparcie, w sposób wyjątkowy zasłużyła się dla Klubu;
    - jest zasłużona dla propagowania idei radioamatorskiej.
2. W terminie do trzech miesięcy od złożenia klubowej deklaracji członkowskiej, Operatorzy Odpowiedzialni Stacji Klubowej podejmują decyzję o przyjęciu zainteresowanego w poczet członków zwyczajnych lub wspomagających Klubu.
3. Członkostwo honorowe:
  a) wniosek o nadanie statusu Członka Honorowego może zgłosić każdy członek klubu, za zgodą zainteresowanego;
  b) członkostwo honorowe zostaje nadane jednomyślnie w głosowaniu jawnym członków Klubu, obecnych na zebraniu podczas którego jest rozpatrywany wniosek;
  c) członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich;
  d) członek honorowy, będący wcześniej członkiem zwyczajnym klubu, zachowuje swoje dotychczasowe uprawnienia;
  e) członkostwo honorowe zostaje nadane dożywotnio, z zastrzeżeniem §3. ust. 8 a)-d).
4. Członek zwyczajny może otrzymać tytuł Operatora Stacji Klubowej. Tytuł może być nadany, w przypadku spełnienia następujących wymagań:
    - posiada ważne pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej;
    - w sposób wyjątkowo aktywny uczestniczy w pracach na rzecz Klubu;
    - jego wiedza i umiejętności operatorskie pozwalają na samodzielną pracę na stacji klubowej, oraz na prowadzenie szkoleń i nadzór nad pozostałymi członkami klubu.
5. Tytuł Operatora Stacji Klubowej jest przyznawany w głosowaniu niejawnym Operatorów Odpowiedzialnych Stacji Klubowej, na wniosek co najmniej jednego Operatora Odpowiedzialnego Stacji Klubowej. Operator Odpowiedzialny Stacji Klubowej posiada uprawnienia Operatora Stacji Klubowej.
6. Obowiązki członków Klubu:
   a) przestrzegać przepisów krajowych i międzynarodowych, oraz norm etycznych i zwyczajowych związanych z radiokomunikacją amatorską;
   b) w godnie reprezentować Klub w działalności krótkofalarskiej i poza nią;
   c) miarę swoich możliwości czynnie współuczestniczyć w działalności i na rzecz dobra Klubu, wnosząc własną pracę lub inne zasoby w ich realizację;
   d) regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie;
   e) wykazywać dbałość o użytkowany sprzęt i wyposażenie techniczne Klubu;
   f) utrzymywać lokal klubowy w należytym porządku i czystości.
7. Prawa członków Klubu:
  a) uczestniczyć w spotkaniach, pracach i akcjach prowadzonych przez Klub;
  b) brać udział we wszystkich formach aktywności Klubu i korzystać z jego dorobku wspólnego;
  c) korzystać z informacji, urządzeń i obsługi organizacyjnej Klubu, na zasadach określonych w regulaminie;
  d) kształtować Klub przez pracę na jego rzecz oraz realizację własnych inicjatyw;
  e) nosić barwy klubowe w postaci znaków graficznych, odznak, symboli lub ubioru.
8. Członek Klubu zostanie skreślony z listy członków w przypadku:
  a) działania przynoszącego szkodę Klubowi;
  b) naruszenia ogólnie przyjętych zasad dobrego współżycia;
  c) nieetycznego zachowania lub naruszenia Kodeksu Krótkofalowca;
  d) rezygnacji na piśmie z członkostwa w Klubie;
  e) nieopłacenia składki klubowej;
  f) braku kontaktu z klubem w okresie roku kalendarzowego.
  Decyzję w tej sprawie, w głosowaniu w trybie niejawnym, podejmują Operatorzy Odpowiedzialni Stacji Klubowej.

 

§4 Finanse

1. Majątek Klubu stanowią składki członkowskie, sprzęt i wyposażenie.
2. Wysokość i termin opłacania składek są regulowane osobnym rozporządzeniem.
3. Majątek Klubu może służyć jedynie do realizacji celów regulaminowych.
4. Nie stanowią majątku Klubu nieruchomości lub ruchomości będące własnością członków Klubu lub osób trzecich użyczone czasowo na potrzeby działalności Klubu.
5. Klub może być wspierany przez osoby fizyczne i prawne w drodze czasowego lub stałego użyczenia zasobów pozostających ich własnością, takich jak w szczególności pomieszczenie dla spotkań Klubu i jego wyposażenie, sprzęt radiokomunikacyjny, instalacje antenowe, itp.

 

§5 Dysponowanie znakiem klubowym i sprzętem

1. Koordynatorem/dysponentem znaku klubowego w zakresie udostępniania go do pracy członkom Klubu, jest Kierownik Klubu lub wyznaczony Operator Odpowiedzialny Stacji Klubowej.
2. Znakiem klubowym mogą posługiwać się:
  a) członkowie zwyczajni posiadający pozwolenie radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, po uzgodnieniu z koordynatorem;
  b) pod nadzorem Operatora Stacji Klubowej:
    - pozostali członkowie Klubu;
    - osoby przeszkolone w zakresie prowadzenie łączności.
3. Ze sprzętu klubowego mogą korzystać wszyscy członkowie Klubu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Klubu lub wyznaczonym Operatorem Odpowiedzialnym Stacji Klubowej.

 

§6 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólne przepisy prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.